1. Toepasselijkheid - Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Lalalovesfashion zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. - Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. - Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2. Aanbiedingen / overeenkomsten - Alle aanbiedingen van Lalalovesfashion zijn vrijblijvend en Lalalovesfashion behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. - Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Lalalovesfashion. Lalalovesfashion is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Lalalovesfashion dit mee binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen en betalingen - De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten boven 50 euro zijn voor rekening van Lalalovesfashion. Bij bestellingen onder 50 euro wordt €4,50 gerekend voor verzending met track&trace. - Betaling kan geschieden via iDEAL telebankieren of met Paypal. Als u niet wilt of kunt betalen met ideal of Paypal kunt u de betaling ook middels een bankoverschrijving betalen. Hiervoor kunt u contant met ons opnemen via het contact formulier.

Artikel 4. Levering - De door Lalalovesfashion opgegeven levertijden te weten; voor artikelen die op voorraad zijn geld een levertijd van 1 tot 3 werkdagen. Voor artikelen die niet op voorraad zijn zal Lalalovesfashion u hier tijdig van op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd met Lalalovesfashion over een te komen. Bij ontbinding van de overeenkomst worden reeds betaalde bedragen binnen 7 dagen teruggestort. - De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Bij besteding boven €50,-- neemt Lalalovesfashion de verzending voor haar rekening. Bij besteding onder €50,-- zijn de verzendkosten voor u. De verzendkosten onder €50,-- bedragen €4,50 Bij betaling met een shop tegoed worden altijd verzendkosten berekend. Verzending buiten Nederland is uiteraard altijd mogelijk. Graag eerst een email met de bestelling i.v.m. de verzendkosten. Verzendingen buiten de Benelux en Europa zijn voor eigen risico. Alle verzendingen geschieden met track&trace, zodat het pakket altijd te volgen is. Het is altijd belangrijk om te controleren of uw opgegeven  adres gegevens correct zijn. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor foute bezorging als de adres gegevens niet correct zijn ingevoerd.

5. Eigendomsvoorbehoud - De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Lalalovesfashion verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

6. Intellectuele en industriele eigendomsrechten - U dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten welke rusten op de door Lalalovesfashion geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. - Lalalovesfashion garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

7. Retourneren / Recht van retour - U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Lalalovesfashion daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen (weekend meegerekend) na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven. - Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Lalalovesfashion de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten indien op voorraad. - Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien (14) dagen na verzending aan Lalalovesfashion te retourneren. Het artikel moet dan uiterlijk binnen 14 dagen bij ons binnen zijn. (Retourzendingen die na deze periode retour worden gestuurd worden niet in behandeling genomen. Als deze toch worden geretourneerd zullen deze aan u terug worden gestuurd nadat aan ons de extra verzendkosten zijn betaald). Hierbij gelden de volgende voorwaarden: het artikel mag niet gebruikt zijn en moet onbeschadigd en compleet in de originele verpakking worden teruggestuurd. Ook dient het retour gestuurd te worden in de originele doos waarin u het artikel heeft ontvangen. Ook alle kaarten en etiketten moeten nog aan het artikel zijn bevestigd. Ook de antiwardrobing tag moet nog aan het item bevestigd zijn. Dat betekend dat het wel gepast mag zijn maar niet gedragen mag zijn. Het mag niet ruiken naar lichaamsgeur, parfum of sigarettenrook. Behandel dus een product dat je wenst retour te sturen dus altijd voorzichtig en met zorg. De kosten voor retourzendingen komen voor uw rekening. Het retour sturen van artikelen is voor eigen risico. Aan te raden is alles retour te sturen met een track&trace code of als een aangetekend pakket. (kosten vanaf €3.95 afhankelijk van de grote van het pakket) Als een niet afgeprijsd artikel meer dan 1 maal geruild en/of retour wordt gestuurd komen de extra verzendkosten voor uw rekening. Retour kan naar Lalalovesfashion Gentsestraat 7, 4551 CC Sas van Gent. Niet of onvoldoende pakketten gefrankeerde worden niet aangenomen 

Download hier het Retour Formulier in PDF formaat.

8. Garantie- Lalalovesfashion garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. - Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, zal Lalalovesfashion de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van Lalalovesfashion, vervangen of zorgdragen voor herstel. Aanspraak hierop dient binnen 30 dagen na ontvangst van het artikel bij ons binnen te zijn. - Op ritsen, knopen en beading zit geen garantie.

De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek ontstaan is als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Lalalovesfashion, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor dit product niet bestemd is.

- Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

9. Bestellingen / communicatie - Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Lalalovesfashion, dan wel tussen Lalalovesfashion en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Lalalovesfashion, is Lalalovesfashion niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Lalalovesfashion.

10. Overmacht - Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Lalalovesfashion ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Lalalovesfashion gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. - Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Lalalovesfashion kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Diversen - Indien u aan Lalalovesfashion schriftelijk opgave doet van een adres, is Lalalovesfashion gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Lalalovesfashion tijdig schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. - Wanneer door Lalalovesfashion gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Lalalovesfashion deze Voorwaarden soepel toepast. - Indien enige of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Lalalovesfashion in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Lalalovesfashion vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Het retour recht  van 14 dagen gaat in op het moment dat het pakket bij u wordt aangeboden. Bij een bestelling op Lalalovesfashion.nl wordt u automatisch op de nieuwsbrief lijst geplaatst. Als u deze niet wilt ontvangen kunt u zich bij ontvangst van de 1ste nieuwsbrief direct afmelden. Niets mag worden gekopieerd of overgenomen van www.Lalalovesfashion.nl

Abonneer en krijg 10% korting!
krijg als eerste de aanbiedingen van onze winkel
Kortingscode: